சொல் விளையாட்டுகள் செயலிகள்

Word Games

Mobile Apps

சொல்லை எழுத்துகளால் கண்டுபிடிக்கும் விளையாட்டு செயலி

Soladle

Tamil Word Guessing Game

சொல்லிலுள்ள எழுத்துகளால் குறுக்கெழுத்துப் புதிரை நிறைவாக்கும் விளையாட்டு செயலி

Sorputhir

Tamil Crossword Puzzle Game

சொல்லை எழுத்துகளில் தேடும் விளையாட்டு செயலி

Sotredal

Tamil Word Search Game

சொல்லமைக்க எழுத்துகளை வரிசையாக்கும் விளையாட்டு செயலி

Solvarisai

Tamil Word Stack Game

©2022. OMTAMIL DOTCOM (002135971-U) is a social-tech enterprise developing interactive Tamil educational contents.