0 புள்ளிகள்
+ 0
x 2
அழி
நுழை
0
சொல்
0
சொல்
0
சொல்
0
சொல்
0
சொல்