தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

முன்னிருந்த நேரலை நிகழ்ச்சிகள்
PAST LIVE EVENTS

குறுஞ்செயலிகள்
Mobile Apps

mobile-apps

KURAL

Multi Language Thirukkural

KALAISOL

Tamil Terminology

குழு

Team

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder, CD