தமிழ் நுட்பவியல் கருவிகள் வளங்கள்

Tamil Technology

Tools • Resources

சொல் விளையாட்டுகள்

Word Games

Sotredal

Tamil Word Search Game

Soladle

Tamil Word Guessing Game

Sorputhir

Tamil Crossword Puzzle Game

Mobile Apps

குறுஞ்செயலிகள்​

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

எங்கள் குழுமம்

Our Group

ஒட்பம் OTPAM

Web & Mobile App Development

எங்களைத் தொடர்புக

Contact us

info@omtamil.com

+6 011 1020 1330

முகிலன் முருகன்

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

@mullairatha

© 2012-2022. OMTAMIL DOTCOM (002135971-U) is a social enterprise developing interactive educational Tamil technology contents.