தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

விளையாட்டுகள் & செயலிகள்

mobile-apps

Games & Apps

Sorputhir

Tamil Crossword Puzzle Game

Soladle

Tamil Word Guessing Game

Kural

Multi Language Thirukkural App

Kalaisol

Tamil Terminology App

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

முன்னிருந்த நேரலை நிகழ்ச்சிகள்
PAST LIVE EVENTS

நாங்கள்

We

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder, CD