தமிழ்க் கல்வி நுட்பவியல் தளம்

Tamil Educational Technology Platform

மொழி விளையாட்டுகள்

Language Games

tamil-games

Sotredal

Tamil Word Search Game

Soladle

Tamil Word Guessing Game

Sorputhir

Tamil Crossword Puzzle Game

குறுஞ்செயலிகள்

Mobile Apps

Kural

Multi Language Thirukkural App

Kalaisol

Tamil Terminology App

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

முன்னிருந்த நேரலை நிகழ்ச்சிகள்
PAST LIVE EVENTS

எங்கள் குழுமம்

Our Group

ஒட்பம் OTPAM

Web & Mobile App Development

எங்களைத் தொடர்புக

Contact us

info@omtamil.com

+6 011 1020 1330

முகிலன் முருகன்

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

@mullairatha

OMTAMIL DOTCOM (002135971-U) is a social enterprise developing interactive Tamil educational technology contents.