தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

செயலிகள் Apps

tamil-apps

Kural

Thirukkural AJAX Search

Kalaisol

Tamil Terminology

கருவிகள் Tools

webapps

Ayvi

Grammar Checker

Matri

Encoding Converter

Viliyam

Educational Videos

தொல்காப்பியம்
திருக்குறள்
நேர்காணல்
நிகழ்ச்சி

குழுமம்

Group

ஒட்பம்

OTPAM

IT Hub

வாணிகம்

WANIGAM

Online Shopping

குழு

Team

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder

இணைப்புகள்

Affiliations

மலேசிய உத்தமம்

INFITT MALAYSIA

TAMIL IT ORGANISATION IN MALAYSIA

தித்தியான் டிசிட்டல் திட்டம்

PROGRAM TITIAN DIGITAL

TAMIL ICT PROGRAM FOR KIDS IN MALAYSIA

ஆதரவாளர்கள்

Supporters

LEOPAD GROUP

UNIVERSITY MALAYA

JAMES D.RAVI & ASSOCIATES

AMPANG, SELANGOR

SINGAPORE

HEWLETT-PACKARD

COLUMBIA ASIA