தமிழ் நுட்பவியல்தமிழ் நுட்பவியல்Tamil Technology

செயலிகள் உருவாக்கம்

We develops Tamil Web & Mobile Apps

நுட்பவியல் பயிற்சிகள்

We offers Technology Trainings in Tamil

இணையச் சேவைகள்

We provides Internet services in Tamil

Our Official App Stores

OMTAMILApp Store
OMTAMIL

தமிழ்ச் செயலிகள்

Tamil Apps
Kalaisol
Tooyatamil
Tirutti
Kural

தமிழ் இணையக்கல்வி

Tamil eLearning

Tirukkural

Tolkaappiyam

Property Investment

Tamil Tuli

தமிழ்க் காணொலிகள்

Tamil Videos

ஓம்தமிழ் முதலீடுகள்

OMTAMIL Ventures
iPad
iPhone

ஓம்தமிழ் முதலீடுகள்

OMTAMIL Ventures

ஒட்பம் – OTPAM

உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்லது அறிவு (குறள் 425)

OTPAM iT Hub is an one stop IT development company.
We develop Business Websites, E-Commerce Stores and Mobile Apps.
www.otpam.com

வாணிகம் – Wanigam

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின் (குறள் 120)

Wanigam is Malaysia's Online Shopping Marketplace.
We offers Widest Range of Indian Women & Men Fashion Clothes, Baby, Kids Items, Health & Beauty, Mobile & Gadgets, Foods & Snacks ➤ Fast DELIVERY to your Doorstep ✈ Shop Directly products from Tamil Nadu & India ♥ Best Customer Service!
www.wanigam.com