தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

கருவிகள்

Tools

Kural

Kural AJAX Search

Kalaisol

Tamil Terminology

TooyaTamil

Pure Tamil Words

Kurimatram

Encoding Converter

Ilakkanam

Grammar Checker

Viliyam

Educational Videos

தொல்காப்பியம்
திருக்குறள்
நேர்காணல்
நிகழ்ச்சி

குழுமம்

Group

ஒட்பம்

OTPAM

IT Hub

வாணிகம்

WANIGAM

Online Shopping

இணைப்புகள்

Affiliations

மலேசிய உத்தமம்

INFITT MALAYSIA

TAMIL IT ORGANISATION IN MALAYSIA

தித்தியான் டிசிட்டல் திட்டம்

PROGRAM TITIAN DIGITAL

TAMIL ICT PROGRAM FOR KIDS IN MALAYSIA

ஆதரவாளர்கள்

Supporters

LEOPAD GROUP

UNIVERSITY MALAYA

JAMES D.RAVI & ASSOCIATES

SINGAPORE

HEWLETT-PACKARD

PREVAIL PRODUCTIONS

COLUMBIA ASIA