தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

நேரலை
LIVE STREAM

போட்டி

COMPETITION

குறுஞ்செயலிகள்
Mobile Apps

tamil-apps

KURAL

Multi Language Thirukkural

KALAISOL

Tamil Terminology

TOOYATAMIL

Pure Tamil Words

இணையக் கருவிகள்
Web Tools

webapps

Ayvi

Grammar Checker

Matri

Encoding Converter

Pechu

Text to Speech

குழுமம்

Group

ஒட்பம்

OTPAM

Web & Mobile App Development

வாணிகம்

WANIGAM

E-Commerce Platform

குழு

Team

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder