தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

எங்கள் செயலிகள்

Our Apps

Kural

Kural AJAX Search

Kalaisol

Tamil Terminology

TooyaTamil

Pure Tamil Words

Myanmar

Myanmar to Tamil

Malay

Malay to Tamil

Kurimatram

Encoding Converter

Ilakkanam

Grammar Checker (BETA)

Viliyam

Educational Videos

தொல்காப்பியம்
திருக்குறள்
நேர்காணல்
நிகழ்ச்சி

எங்கள் குழுமம்

Our Group

ஒட்பம்

OTPAM

IT Hub

வாணிகம்

WANIGAM

Online Shopping

எங்கள் இணைப்புகள்

Our Affiliations

மலேசிய உத்தமம்

INFITT MALAYSIA

TAMIL IT ORGANISATION IN MALAYSIA

தித்தியான் டிசிட்டல் திட்டம்

PROGRAM TITIAN DIGITAL

TAMIL ICT PROGRAM FOR KIDS IN MALAYSIA