தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

முன்னிருந்த நேரலைகள்
PAST LIVE STREAMS

குறுஞ்செயலிகள்
Mobile Apps

tamil-apps

KURAL

Multi Language Thirukkural

KALAISOL

Tamil Terminology

TOOYATAMIL

Pure Tamil Words

குழு

Team

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder

குழுமம்

Group

ஒட்பம்

OTPAM

Web & Mobile App Development

WANIGAM

E-Commerce Marketplace

தமிழ் இணையக் கருவிகள்
Tamil Web Tools

webapps