தமிழ் நுட்பவியல் விளையாட்டுகள் செயலிகள் விழியங்கள்

Tamil Technology

Games • Apps • Videos

சொல் விளையாட்டுகள்

Word Games

Soladle

Tamil Word Guessing Game

Sorputhir

Tamil Crossword Puzzle Game

Sotredal

Tamil Word Search Game

Solvarisai

Tamil Word Stack Game

Mobile Apps

குறுஞ்செயலிகள்​

மெய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள்
VIRTUAL EVENTS

OMTAMIL is a social-tech enterprise developing interactive educational content in Tamil.

© 2012-2022. OMTAMIL DOTCOM (002135971-U). All rights reserved. Tech by OTPAM