தமிழ் நுட்பவியல்தமிழ் நுட்பவியல்Tamil Technology

செயலிகள் உருவாக்கம்

We develops Tamil Web & Mobile Apps

நுட்பவியல் பயிற்சிகள்

We offers Technology Trainings in Tamil

இணையச் சேவைகள்

We provides Internet services in Tamil

Our Official App Stores

OMTAMILApp Store
OMTAMIL

ஓம்தமிழ் குழுமம்

OMTAMIL Group
iPad
iPhone

ஓம்தமிழ் குழுமம்

OMTAMIL Group

ஒட்பம் – OTPAM

உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்லது அறிவு (குறள் 425)

OTPAM ITHUB is a Professional Website & Mobile App Development Company in Cyberjaya, Malaysia.
www.otpam.com

வாணிகம் – Wanigam

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின் (குறள் 120)

Wanigam DotCom is a B2B2C Online Shopping Marketplace provides complete and affordable e-Commerce platform.
www.wanigam.com

தமிழ்ச் செயலிகள்

Tamil Apps
Kalaisol
Tooyatamil
Tirutti
Kural

தமிழ் இணையக்கல்வி

Tamil eLearning

Tirukkural

Tolkaappiyam

Property Investment

Tamil Tuli

தமிழ்க் காணொலிகள்

Tamil Videos