தமிழ் நுட்பவியல்

Tamil Technology

தொல்காப்பியம்
திருக்குறள்

செயலிகள் Apps

tamil-apps

KURAL

Multi Language Thirukkural

KALAISOL

Tamil Terminology

TOOYATAMIL

Pure Tamil Words

கருவிகள் Tools

webapps

Ayvi

Grammar Checker

Matri

Encoding Converter

Pechu

Text to Speech

குழுமம்

Group

ஒட்பம்

OTPAM

IT Hub

வாணிகம்

WANIGAM

Online Shopping

குழு

Team

முகிலன் முருகன்

MUHELEN MURUGAN

Founder, CEO

முல்லை இராதா

MULLAI RATHA

Co-founder